Dokumenta za boravak u bolnici

VAŠ PRIJEM U BOLNICU


Postupci pre i prilikom Vašeg prijema u bolnicu

Da biste bili primljeni u bolnicu potrebno je da Vas najpre pregleda naš lekar u ambulanti odgovarajuće službe u našoj ustanovi. Lekar utvrđuje da li je Vaš prijem i lečenje u bolnici neophodno i medicinski opravdano. Ako jeste, on će odlučiti da li ćete biti primljeni odmah (hitno), ili Vam može odložiti (zakazati) prijem, a sve u skladu sa Vašim zdravstvenim stanjem.


Dokumenta koja su Vam potrebna

Kada je doneta odluka o Vašem prijemu u bolnicu neophodno je da pripremite potrebna dokumenta. Dokumenta su nam neophodna radi Vaše identifikacije i vođenja Vaše medicinske dokumentacije u skladu sa važećim zakonskim propisima. Svako lažno predstavljanje, iznošenje neistina ili prikrivanje prethodne medicinske dokumentacije kažnjivo je u skladu sa važećim zakonskim propisima.


Pri prijemu u Bolnicu potrebni su Vam:


1) Uput za bolničko lečenje
Za svaki prijem u bolnicu potrebno je da donesete uput za bolničko lečenje („zeleni“) od Vašeg izabranog lekara u domu zdravlja. Ukoliko se radi o hitnom prijemu u bolnicu, bićete primljeni i bez uputa.

2) Zdravstvena knjižica
Zdravstvenu zaštitu, a time i bolničko lečenje Vi ostvarujete na osnovu overene zdravstvene knjižice. Hitnu zdravstvenu zaštitu dužni smo da Vam pružimo bez obzira na to da li imate zdravstvenu knjižicu i da li je overena.

3)Lična karta ili pasoš (za strane državljane)


BORAVAK U BOLNICI NIJE BESPLATAN
Na osnovu Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2018. godinu („Službeni Glasnik RS“br.18/2018 od 09.03.2018.godine), participacija se plaća po bolničkom danu u iznosu od 50 dinara, izuzev za kategorije bolesnika koje su ovim Pravilnikom oslobođene participacije. Zabranjeno je da davalac usluga naplati drugačije iznose participacije za pružene zdravstvene usluge koje su obuhvaćene obaveznim zdravstvenim osiguranjem od propisanih u skladu sa istim Zakonom, kao i da naplati participaciju osiguranom licu koje je uplatilo najviši godišnji iznos participacije ili najviši iznos participacije po određenoj vrsti zdravstvene usluge (član 48, stav 4 Zakona o zdravstvenom osiguranju).

ZA BORAVAK U BOLNICI PONESITE:

• pribor za ličnu higijenu ( peškir, sapun, četkicu za zube, toaletni papir, čašu) i naočare, ukoliko ih koristite
• čist veš
• papuče

POTREBNA DOKUMENTA
Za pregled, ispitivanja ili bolničko lečenje

• Uput od vašeg izabranog lekara iz primarne zdravstvene zaštite
• Overena zdravstvena knjižica ili potvrda o obaveznom zdravstvenom osiguranju bez plaćanja participacije
• Lična karta
• Prethodni nalazi, mišljenja, otpusne liste, laboratorijski nalazi, eventualno prethodno učinjeni snimci
home_clinic2_about1
urolog