MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR

MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR

OPŠTA BOLNICA „SVETI LUKA“ SMEDEREVO

   raspisuje

O G L A S

za prijem MEDICINSKE SESTRE-TEHNIČARA, sa srednjom stručnom spremom – opšti smer, na određeno vreme, sa punim radnim vremenom, položenim stručnim ispitom, do povratka med.sestre koja se nalazi na bolovanju

Kao dokaz o ispunjenosti uslova, kandidati su dužni da dostave:

– prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, brojem telefona i adresom,
– overenu fotokopiju diplome o završenom  IV stepenom stručne spreme

– licencu ili overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu,

–  ako poseduje radno iskustvo, potrebno je dostaviti radne karakteristike od prethodnog poslodavca.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u Publikaciji „Poslovi“, kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

– Prijave na oglas dostavljati u zatvorenim kovertama pisarnici  Opšte bolnice „Sveti Luka“ Smederevo,  ili putem pošte na adresu: Opšta bolnica „Sveti Luka“ Smederevo Ul. Knez Mihailova br.51, uz napomenu “prijava na oglas”  sa navođenjem radnog mesta za koje se konkuriše.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Za bliže informacije možete se obratiti na telefon: 026/672-522 lok.725.