МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ – ТЕХНИЧАРА

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ – ТЕХНИЧАРА

O G L A S
za prijem

  1.   JEDNE MEDICINSKE SESTRE-TEHNIČARA, sa srednjom stručnom spremom – opšti smer,  na određeno vreme u trajanju od 3 meseca, sa punim radnim vremenom, rad u smenama, položenim stručnim ispitom,  za rad na odeljenju za oftalmologiju, radi povećanog obima posla

Kao dokaz o ispunjenosti uslova, kandidati su dužni da dostave:
– prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, brojem telefona i adresom,
– overenu fotokopiju diplome o završenom IV stepenu stručne spreme,

– overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu,

– licencu ili rešenje o upisu u komoru,

– ako poseduje radno iskustvo, potrebno je dostaviti radne karakteristike od prethodnog poslodavca.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u Publikaciji „Poslovi“, kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

– Prijave na oglas dostavljati u zatvorenim kovertama pisarnici Opšte bolnice „Sveti Luka“ Smederevo ili putem pošte na adresu: Opšta bolnica „Sveti Luka“ Smederevo, Ul. Knez Mihailova br.51, uz napomenu “Prijava na oglas”, sa navođenjem radnog mesta za koje se konkuriše.

– Ukoliko kandidat ima e-mail adresu, potrebno je istu naznačiti radi obaveštavanja o  rezultatu konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Za bliže informacije možete se obratiti na telefon: 026/240-725.

 

 

v.d. direktora

Opšte bolnice „ Sveti Luka „ Smederevo

prim. mr sci. dr med. Nenad Đorđević