DIPLOMIRANI DEFEKTOLOG-TIFLOLOG , sa završenim defektološkim fakultetom

DIPLOMIRANI DEFEKTOLOG-TIFLOLOG , sa završenim defektološkim fakultetom

OPŠTA BOLNICA „SVETI LUKA“ SMEDEREVO

raspisuje

O G L A S

JEDNOG DIPLOMIRANOG DEFEKTOLOGA-TIFLOLOGA , sa završenim defektološkim fakultetom, za rad u OJ specijalističko-konsultativni pregledi, na određeno vreme, sa punim radnim vremenom, položenim stručnim ispitom,  do povratka diplomiranog defektologa-tiflologa, koja se nalazi  na bolovanju

 Kao dokaz o ispunjenosti uslova, kandidati su dužni da dostave:

– prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, brojem telefona i adresom,
– overenu fotokopiju diplome o završenim defektološkim fakultetom,
– overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu,
– ako poseduje radno iskustvo, potrebno je dostaviti radne karakteristike od prethodnog poslodavca.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u Publikaciji „Poslovi“, kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

– Prijave na oglas dostavljati u zatvorenim kovertama pisarnici  Opšte bolnice „Sveti Luka“ Smederevo,  ili putem pošte na adresu: Opšta bolnica „Sveti Luka“ Smederevo Ul. Knez Mihailova br.51, uz napomenu “prijava na oglas”  sa navođenjem radnog mesta za koje se konkuriše.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Za bliže informacije možete se obratiti na telefon: 026/240-725.