FIZIOTERAPEUT, na određeno vreme

FIZIOTERAPEUT, na određeno vreme

OPŠTA BOLNICA „SVETI LUKA“ SMEDEREVO

raspisuje

O G L A S

 za prijem FIZIOTERAPEUTA, na određeno vreme

sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme, sa punim radnim vremenom,

položenim stručnim ispitom, do povratka fizioterapeuta koja se nalazi na trudničkom bolovanju

Kao dokaz o ispunjenosti uslova, kandidati su dužni da dostave:
– prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, brojem telefona i adresom,

– overenu fotokopiju diplome o završenom  IV stepenom stručne spreme

– licencu ili overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu,

  • ako poseduje radno iskustvo, potrebno je dostaviti radne karakteristike od prethodnog poslodavca.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u Publikaciji „Poslovi“, kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

– Prijave na oglas dostavljati u zatvorenim kovertama pisarnici  Opšte bolnice „Sveti Luka“ Smederevo,

ili putem pošte na adresu: Opšta bolnica „Sveti Luka“ Smederevo Ul. Knez Mihailova br.51, uz napomenu “prijava na oglas”  sa navođenjem radnog mesta za koje se konkuriše.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Za bliže informacije možete se obratiti na telefon: 026/240-725