DOKTOR MEDICINE, na neodređeno vreme

DOKTOR MEDICINE, na neodređeno vreme

OPŠTA BOLNICA „SVETI LUKA“ SMEDEREVO

raspisuje

O G L A S

za prijem doktora medicine,  na neodređeno vreme

Kao dokaz o ispunjenosti uslova, kandidati su dužni da dostave:

– prijavu na oglas sa kratkom biografijom, brojem telefona, adresom i e-mail-om,

– overenu fotokopiju diplome,

– overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu,

– licencu,uverenje o radnom stažu u struci po položenom stručnom ispitu, ukoliko kandidat poseduje prethodno radno iskustvo u struci,

– dokaz o objavljenim stručnim radovima u stručnim publikacijama, ukoliko kandidat poseduje,

– dokaz o znanju stranog jezika (engleski, nemački, francuski ili ruski) sa potvrdom ukoliko kandidat poseduje ili fotokopija